ضرورت ذخيره سازي گندم

تاریخ انتشار: 1400/07/21

ضرورت ذخيره سازي گندم

عاکفه ضامنی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع غذایی مسئول کنترل کیفی شرکت آرد ممتاز الیگودرز

به طور كلي ذخيره ســازي، حلقه اي از فعاليتهاي بازرگاني و اقتصادي بازار محصولات محســوب مي شود كه نقش دو طرفه دارد. اين فعاليت هم ميتوانــد در جهت تامين عرضه و توليد و هــم در جهت تامين تقاضا عمل نمايــد. به همين دليل اســت كه مقوله انبار داري و برنامه ريزي ســفارش در دانــش اقتصــاد و به خصوص اقتصاد مالي، به ويــژه در دهه اخير، نقش پراهميتي پيدا كرده اســت. در يك تقســيم بندي كلي ديگر ميتوان نقش  ذخيره سازي را اين چنين تشريح نمود: ۱ - امنيت غذايي مصرف كننده از طريق ايجاد ســپر ايمني تامين غذا، به ويژه در مناطق و مواقع كمبود توليد و خشكسالي ۲ - يكسان سازي چگالي عرضه و تقاضا در ابعاد زماني و مكاني۳ - امنيت توليد در مواقع و مناطق توليد مازاد بر مصرف ۴ - تنظيم قيمت به نفع مصرف كننده و توليد كننده.

 اهميــت چهار نقش فوق از اين واقعيــت برمي خيزد كه توليد و عرضه محصولات كشاورزي مواجه با پديده فصلي بودن برداشت است و همچنين ريســك و خطر وقوع خشكسالي، سيل و به طور كلي حوادث طبيعي و غير طبيعــي امر تنظيم بازار را ايجاب مي نمايد. علاوه بر لزوم غلبه بر مســئله ريسك و خطر يكي از لوازم حفظ روند توليد و مصرف حفظ دامنه معقولي از قيمت ها در بازار است. به ويژه براي كالاهاي استراتژيكي مثل گندم اين موضوع كاملا مصداق دارد.

از دلايــل مهــم و اصلي لزوم نگهداري گندم (و بســياري از محصولات كشــاورزي و زراعي) لزوم وقوع تغييرات بيولوژيكي و كيفي در دانه اســت. پس از برداشــت دانه گندم همچنان يك موجود زنده تلقي مي شــود. اين دانه مولد حرارت و داراي محتوي رطوبت است. تنفس مي كند و لذا اگر در شرايط غير مطلوبي نگهداري شود، خراب ميشود. دانه گندم حاوي مقداري پروتئين اســت كه بخــش اصلي ارزش غذايي اين محصول را تشــكيل مي دهد. پروتئين شامل سه قســم گلوتن، پورولامين و آلبومين است. بيش از ۸۰ ٪پروتئين را گلوتن تشكيل مي دهد. خصوصيات نانوايي گندم را گلوتن آن تشــكيل مي دهد كه قابليت جذب آب را تا ۳ برابر وزن خود دارد. اين ماده قابليت كشــش خمير را بالا مي برد. با مخلوط شــدن آب شبكه اي به نام شــبكه گلوتني به وجود مي آورد كه گازي كه توســط مخمرها متصاعد ميشــود در داخل اين شــبكه به دام مي افتد و در مرحله پخت هوا و گاز توليد شــده در اثر گرما انبســاط پيدا كرده موجب افزايش حجم و تخلخل و تاول زدن ســطح نان مي شــوند. ارزش غذايي گندم متناســب با در صد پروتئيــن و گلوتن گندم اســت و قيمتهاي انواع گنــدم در بازار جهاني نيز با اين پديده ارتباط مســتقيم دارند. نگهداري دانه در فضاي مناســب سبب تقويــت كيفيت پروتئين و گلوتن گندم مي شــود. لذا فضاي مطلوب فضايي اســت كه دانه در آنجا قادر به انفعال رطوبت و حرارت باشــد. تغيير درجه حرارت و ســرد كردن دانه در فضاي انبار نيز سبب تقويت گلوتن مي شود. لذا بر اين اســاس ، محققين بيولوژي حداقل زمان لازم براي نگه داري دانه را پس از برداشت از مزرعه  ۲ تا ۳ ماه معرفــي كرده اند.  در گزارش فائو (۱۹۹۴) چنین آمده است. در زمان پس از برداشــت، غلات دســت خوش تغييرات بيوشــيميايي پيچيــده اي معروف بــه (Aging) يا تغييــر عمر مي شــوند. تغييراتي در كربوهيــدرات هــا، ليپيدها و پروتئين ها رخ مي دهد كه حاصل آن ســفت شــدن (Firming ) بافت آنها مي شــود. مثلا در برنج به هنگام پختن اين موضوع بروز پيدا مي كند و در آرد استعداد حبس گاز (retention – Gas) افزايــش مي يابد. براي اغلب مصرف كننــدگان اثرات اين تغييرات مطلوب هســتند. اگر متغير درجه مقبوليت مصرف كننده از يك محصول غله را در برابر سن غله، پس از برداشت به صورت نمودار نشان بدهيم ملاحظه خواهد شد كه در طــول زمان با افزايش ســن غله درجه مقبوليــت همچنان بــالا مي رود تــا مقطع خاصي به درجــه و حد كمال خود خواهد رســيد و از آن به بعد حالت كاهنده اي ميگيرد  . بررسي تجربي پديده عدم نگهداري گنــدم به ويــژه در فصل تابســتان، كه محصــول بلاواســطه و بلادرنــگ راهي كارخانه آرد جالب توجه اســت. اكثريت شــاغلين با تجربــه در بخــش توليد نــان از پديده ريــزش خميــر و تلفــات نــان در فصل تابســتان به دليل تازه بودن گندم و آرد شــكايت مي كننــد. اين عارضــه باعث مي شــود تا براي مقابله با ريزش خمير و تلفات نان ســهم مصــرف نمك حتي تــا چند برابر افزايش يابــد. گزارشهاي ديگــري مؤيــد اثر قاطع ذخيره ســازي و نگهــداري گندم در فضاهــاي ذخيره ســازي اســتاندارد بر بالا رفتن كيفيت پروتئيــن، املاح و اســيدهاي مفيد دانه گندم اســت. محققين پژوهشكده غلات نيز بر اين پديده صحه گذاشته و رعايت زمان نگهداری حداقل ۳ ماه براي افزايش كيفيت را ضروری می دانند.

 

نظرات کاربران (49)

aldactone coupon aldactone 25mg cheap aldactone price

1401/09/15

Kieferorthopade einfelden-Echterdingen

1401/09/15

metoclopramide prices metoclopramide 10mg united kingdom metoclopramide tablets

1401/09/15

ceclor 250 mg coupon where can i buy ceclor 250 mg ceclor online pharmacy

1401/09/14

emprunter 35000 €

1401/09/14

pulmicort no prescription pulmicort 200mcg pills buy pulmicort

1401/09/13

http://immobilienunternehmen.com.de/bevern

1401/09/13

motrin generic how to buy motrin motrin nz

1401/09/12

lainaa 20000€

1401/09/12

cost of donepezil donepezil 5mg without prescription donepezil prices

1401/09/11

Alparslan Koc

1401/09/11

olmesartan united states olmesartan 20 mg price olmesartan prices

1401/09/10

www.epujcky.net/10000/pujcka-2000-kc

1401/09/10

trazodone coupon trazodone 50 mg without prescription trazodone pharmacy

1401/09/09

medic-point Medizinische Fitness

1401/09/06

finasteride 1 mg cost how to buy finasteride finasteride 1mg pills

1401/09/05

Park SK, Jung IC, Lee WK, et al natural lasix There typically is a moderate decline in vision associated with swelling of both optic nerves

1401/09/02

6000 euro lenen - onlinegeldlenen.org

1401/09/01

Through friends emc flucloxacillin liquid Tony Torres, originally from Puerto Rico, settled in Williamsburg in 1946 doxycycline for tick bite

1401/08/28

Surks MI, DeFesi CR over the counter stromectol Shi P, Chen C, Li X, Wei Z, Liu Z, Liu Y

1401/08/28

Gesamtschule Battenberg

1401/08/28

where to buy calcium carbonate 500 mg where to buy calcium carbonate 500 mg calcium carbonate 500mg tablet

1401/08/27

best time to take clomid for men March 8, 2022 Virginia Rolley says I had stage 2 breast cancer along with it it invaded my lymph nodes on my left side

1401/08/24

where can i buy cefuroxime https://cefuroximerx.com/# - cefuroxime pills cefuroxime tablets

1401/08/24

lana 5000 kronor

1401/08/24

luvox online http://luvoxhy.com/# - luvox without a doctor prescription luvox uk

1401/08/22

Glaserei Ilsfeld

1401/08/21

flomax uk flomax 0,4mg united kingdom flomax 0,2mg australia

1401/08/20

laanepenger.org/lan-70000-kr

1401/08/20

symbicort inhaler otc symbicort inhaler cheap symbicort inhaler 160/4,5mcg canada

1401/08/19

http://friseure.com.de/mohlsdorf-teichwolframsdorf

1401/08/18

priligy dosage Icu setting

1401/08/18

buy lisinopril 5mg lisinopril nz lisinopril 10 mg over the counter

1401/08/17

lan 50000 kr

1401/08/17

US Abortion Pill Sponsor Loses Manufacturer, 172, p tamoxifen citrate bodybuilding Get Payors to Repay Improper Discounts Taken Through Silent PPOs, Managed Care Contracting and Reimbursement Advisor May 2001

1401/08/16

For variants that satisfied the inclusion criteria MAF 0 ivermectin for scabies

1401/08/04

lasix torsemide conversion 10 mM and hexestrol HES, 0

1401/07/15

Дом дракона 7 серия Дом дракона 7 серия Дом Дракона 7 Серия

1401/07/09

Фильмы музыка сериалы онлайн

1401/07/09

doxycycline 100mg twice a day for covid Septic Arthritis in Cats.

1401/06/25

Follow the treatment protocol they give you as it will be tailored to optimize your cycle. tamoxifen for sale

1401/06/22

clomid online pharmacy The eggs are then placed in dishes with sperm in the fertility laboratory.

1401/06/19

Much like Uber, which argues that it is not a transportation company even as it connects drivers and passengers, the drug sites argue that they are tech platforms, not health providers best place to buy generic cialis online When the sexual intercourse is finished, the blood goes through the complicated system of the blood vessels and the penis is relaxed

1401/06/16

online generic cialis When buying Viagra, Cialis or Levitra online it s important to ensure that you are getting via trustworthy sourcs such as DirectMedAustralia

1401/06/14

Do drugs contain the same or lower quality walmart priligy PMID 17552960 Clinical Trial

1401/06/12

Brand Tadalista can you buy cialis online Generic Drugs and How They Affect U

1401/06/09

ivermectin purchase online cialis 10 vademecum

1401/05/27

generic 5 mg cialis Levitra Overdose

1401/05/07

avocat sp cialis droit immobilier lasix drug what does lasix do to the body

1400/10/28

دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
دیدگاه:
ارسال