غنی سازی آرد

تاریخ انتشار: 1398/07/14

روش های زیادی به منظور افزایش جذب مواد ریز مغذی وجوددارد، که اغلب ازطریق استفاده مداوم ازمکمل های غذایی ویا از طریق فعالیت های رژیمی مختلف ، صورت می گیرد. غنی سازی ، فرآیند افزودن ویتامین ها ومواد معدنی به موادغذایی ، به منظورافزایش محتوای موادمغذی موجود درآن ها میباشد.  

سو ءتغذیه مرتبط با مواد ریز مغذی
درصد قابل توجهی از جمعیت کره زمین از گرسنگی پنهان رنج می برند .گرسنگی پنهان واژهای است که به منظور بیان کمبود موادریزمغذی دربدن بکار برده می شود ، چراکه علائم این نوع کمبودها اغلب دیده ویا احساس نمی شوند.کمبود مواد ریزمغذی (مقادیراندکی از ویتامین ها وموادمعدنی ، که بدن انسان به منظور برطرف نمودن نیازهای فیزیکی وذهنی خود بدان ها نیازمنداست) بسیارشایع است وچیزی حدود یک سوم جمعیت دنیا به آن مبتلا هستند . عدم وجود این موادباعث می شود تاافراد وخانواده ها ازعواقب جدی وخطرناک آن شامل ناتوانی درامر یادگیری، کارکردن ، بیماری ومرگ است ،رنج ببرند . درمجموع ، کمبود مواد ریز مغذی به سلامت جسمانی آسیب واردکرده ، ممکن است موجب ایجاد اشکال درتولید مثل وکاهش ضریب هوشی شده ، دستاوردهای دانشگاهی وتحصیلی را کاهش داده ، بهروری راپائین آورده ، گزینه های شغلی محدودراباعث شده ،ودرنهایت حتی مرگ انسان رابه دنبال داشته باشد. ازجمله مهم ترین نگرانی ها ومشکلات مربوط به کمبود موادریزمغذی ، تاثیر دررشد وپیشرفت کودکان ، معمولا" به صورت دائمی است. موادریز مغذی که درامرسلامت جسمانی اهمیت زیادی دارند،شامل ویتامین A، آهن ، ویتامین های B-complex وروی میباشند.بیش ازدومیلیارد نفر ویابه عبارتی ،یک سوم جمعیت دنیا ،به علت عدم دریافت موادریزمغذی فوق الذکر به میزان کافی ، قادربه استفاده ازهمه توانایی های فیزیکی وذهنی خودنیستند. البته مشکلات ذکرشده درکشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای توسعه یافته ،نمود بیشتری دارد. اما درکشور های توسعه یافته ای چون کانادا وآمریکا نیز ، کمبود آهن شایع است وتقریبا" همه کشورها با اسید فولیک مواجه می باشند.

غنی سازی به عنوان یک استراتژی واسطه ای 
روش های زیادی به منظور افزایش جذب مواد ریز مغذی وجوددارد، که اغلب ازطریق استفاده مداوم ازمکمل های غذایی ویا از طریق فعالیت های رژیمی مختلف ، صورت می گیرد، که میزان مصرف موادغذایی غنی از موادریزمغذی راافزایش داده و جذب آن هارا بهبود می بخشد. این تکنولوژی ، امروزه ،به منظور افزایش موادریزمغذی موجوددرغلات ، ازطریق پرورش گیاهان ویژه به کارگرفته می شود.بااین وجود ،دربسیاری ازموارد این استراتژی ها یا موجود نیستند ویادسترسی به آن ها توسط افرادی که نیاز دارند ، امکان پذیر نیست . غنی سازی ، فرآیند افزودن ویتامین ها ومواد معدنی به موادغذایی ، به منظورافزایش محتوای موادمغذی موجود درآن ها میباشد. غنی سازی را می توان درسیستم های تولید وتوزیع موادغذایی وهم چنین دردوره های طولانی مدت ، به عنوان موءثرترین راه برای غلبه برسوءتغذیه مرتبط با موادریزمغذی ، به کارگرفت . غنی سازی توسط بسیاری از دولت ها به عنوان یک استراتژی مهم ، به منظور کمک به امر بهبود سلامت جسمانی ووضعیت تغذیه ای میلیون ها نفر ازمردم دریک روند مداوم ،اجرا می شود. بهره وری کاروتوانایی یادگیری افراد ،همچنین توانایی شناخت و قدرت درک نسل آینده راازطریق غنی سازی می توان به میزان زیادی بالا برد.
آرد غلات بستری مناسب برای جبران کمبود موادریز مغذی 
غلات بستر غذایی مهمی برای غنی سازی هستند ، موادغذایی مختلفی رامی توان با موادریزمغذی غنی سازی نمود، بااین حال آرد گندم وذرت ازاین جهت که دربیشترنقاط دنیا جزءموادغذایی پرمصرف بوده ونیزدرتهیه بسیاری دیگرازموادغذایی کاربرددارند، نقش کلیدی دراین امر میباشند. زمانی که کمبود موادریزمغذی به صورت گسترده ودرمیان همه افرادیک منطقه یا کشوروجودداشته ودلیل اصلی آن ارزش زیستی کم (bioavailability) ویا میزان پائین استفاده ازآن باشد ، غنی سازی آردغلات باآهن ،اسیدفولیک ودیگر انواع ویتامین ها، مزایای زیادی رادرپی خواهدداشت .دربسیاری ازموارد،آردغلات بهترین گزینه برای غنی سازی است چراکه، این ماده بیش ازهرماده غذایی دیگری موردمصرف قرارمی گیرد واغلب باامکانات متمرکز وظرفیت توزیع وبازاریابی ثابتی عمل آوری می شود .باتوجه به این موارد ، غنی سازی غلات نقش بسیارمهمی رادربهبود سلامت مردم جهان برعهده دارد.درحال حاضر ، نزدیک به 40 کشوردنیا درحال غنی سازی آرد می باشند. باهمکاری ، حمایت ونیز کمک های فنی ارائه شده از سوی سازمان نوآوری درزمینه موادریزمغذی ودیگر سازمان های مشابه ، چندکشور دیگر نیز یاغنی سازی راشروع کرده ویا اجرای آن را به صورت جدی ، مدنظر دارند.
مزایای غنی سازی غلات وذرت به عنوان بستری برای غنی سازی 
دلایل مناسبی برای انتخاب آرد غلات وذرت برای غنی سازی با ریزمغذی هاوجوددارد:
1.موادغذایی تهیه شده ازاین دونوع آرد درمقادیرعمده ، توسط گروهای سنی وطبقات اقتصادی ، درهروعده غذایی مورداستفاده قرار می گیرند .به همین علت این ها دوماده غذایی مناسب ، به منظور رساندن انواع موادریزمغذی به عموم افراد جامعه ، محسوب می شوند.
2.اکثر موادریزمغذی که درفرآیند غنی سازی آرد مورد استفاده قرارمی گیرد، به صورت طبیعی درگندم کامل وجود دارنداماطی فرآیند تصفیه ی آسیاب ،مقادیر آن ها به میزان زیادی کاهش می یابد .بسیاری ازبرنامه های غنی سازی ، کمبود موادریزمغذی راجبران کرده وسطوح آنها رابه میزان طبیعی موجود درگندم کامل می رساند ، این نوع فرآیند را بازافزایی می نامند.
3.غنی سازی آردگندم ونیز کنترل واداره آن کارنسبتا" ساده ای است.
4.آسیاب هایی که آرد گندم ویاذرت را به صورت انبوه تولید می کنند ، بسیار مدرن وبه خوبی طراحی شده اند.
5.برخی موادریزمغذی همچون اسیدفولیک ودیگرویتامین های گروه B، به منظور افزوده شدن به آرد غلات بسیارمناسبند.
6.آردغلات وذرت اکنون به مدت 60سال است که غنی می شوند ، بنابراین تکنولوژی ، ثبات آن ازنظر مالی واقتصادی وعملی بودن این فرآیند ها، به خوبی تثبیت شده است .
7.تردید های زیادی درزمینه غنی سازی درسراسر جهان وجود دارد، این نگرانی ها بیشتر مربوط به تجهیزات آسیاب ، قیمت آن هاوهمچنین قیمت پریمکس مورداستفاده درفرآیند غنی سازی می باشد. که البته بیشتر به دلیل رقابت بالایی که دراین زمینه وجود دارد، اتفاق می افتد.
8.غنی سازی آردگندم وذرت اقدامی ثابت شده درجهت سلامت جسمانی است که مزایای آن کاملا" روشن و به صورت گسترده توسط هئیت های آسیاب آرد ویا گروه های پزشکی ، موردتایید وحمایت قرارگرفته است .
9.غنی سازی غلات کاملا" ایمن وبی خطر است ، چراکه یک شخص اغلب بیش از سطح مجاز ، ازآرد ویامحصولات آردی غنی شده ، استفاده نمی کند .بنابراین میزان موادریز مغذی موجود دربدن افرادبیش از آنچه که باید باشد،نخواهدبود.
10.غنی سازی آرد درکارخانه ، نسبتا"کم هزینه است وهم چنین تاثیر چندانی برقیمت موادغذایی برای مصرف کننده ، نمی گذارد .نهایتا" افراد جامعه این هزینه رابایک افزایش قیمت جزیی ، خواهند پرداخت .

 

نظرات کاربران (1)

Vcavvl https://oscialipop.com - Cialis Dknmdy Side Effects Cephalexin Dogs Cialis Qumimt https://oscialipop.com - cialis dosage Mnnrsh Furosemide For Sale

1401/01/08

دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
دیدگاه:
ارسال