استانداردهای نام گذاری انواع آرد در دنیا

تاریخ انتشار: 1398/09/17

http://negashteh-magazine.com/wp-content/uploads/8b-1.jpg

با پیشرفت صنعت آرد و جهش آسیابانی از تولید آرد با انواع روشهای سنتی از جمله آسیاب سنگی به روشهای نوینی مثل آسیابانی والسی، تولید آردهای متفاوت رونق گرفت. در روش والسی استحصال آرد طبق چیدمان دیاگرام از مرکز دانه شروع شده و بتدریج با تراش باقی مانده آرد چسبیده به سبوس ادامه مییابد، لذا با انتخاب و ترکیب آرد استخراجی از هر مسیر که بالطبع از قسمتهای مختلف دانه گندم میباشد میتوان به محصولی با خصوصیات متفاوت دست یافت. بر همین اساس در کشورهای مختلف برای انواع آرد طبق ویژگیهای آنها نام هایی انتخاب گردیده است که در سیستم نامگذاری کشورهای دیگر کاربرد متداولی ندارد.

از آنجا که استحصال از قسمتهای مختلف دانه صورت گرفته و میزان مواد معدنی در قسمتهای مختلف دانه از مرکز به سبوس افزایش مییابد، در اکثر کشورها سیستم نامگذاری براساس خاکستر تنظیم گردیده است. همچنین ذکر این نکته خالی از لطف نیست که استاندارد جهانی ISO۲۱۷۱ و ICC۱۰۴/۱ برای یکسان سازی فرآیند خاکسترگیری تنظیم گردیده است. در کشور ما ایران نیز سازمان ملی استاندارد ایران (ISIRI) در استاندارد ویژگیها و روشهای آزمون آرد گندم (استاندارد ۱۰۳) برای آردهای با درصد استحصال متفاوت نامگذاریهای مختلفی انجام داده است که با توجه به آشنایی فعالان این صنعت با این استاندارد از ذکر آنها پرهیز میگردد.
با توجه به اینکه در کتابها، مقالات و نوشتارهای علمی و تخصصی این حوزه در کشورهای مختلف از استانداردهای بومی استفاده میگردد برخی مواقع این عدم تطابق نامگذاریها در دنیا متخصصین و خوانندگان این متون در کشورهای دیگر را با مشکل مواجه مینماید، لذا در این نوشتار ضمن معرفی سیستم نامگذاری انواع آرد در بعضی کشورها برخی از آنها را با یکدیگر مقایسه مینماییم.

آلمان

اداره استاندارد آلمان (DIN) در استاندارد شماره ۱۰۳۵۵ این سازمان نامگذاری به شیوه عددی را بر مبنای میزان خاکستر (میلی گرم) بدست آمده از ۱۰۰ گرم ماده خشک آرد برگزیده است. در این سیستم طبق جدول ۱ حدود مجاز از شماره ۴۰۵ برای آرد گندم سفید تا ۱۷۰۰ برای آرد کامل متغیر است. حداکثر رطوبت مجاز در انواع آرد طبق استاندارد آلمان ۱۵ درصد میباشد.

http://negashteh.com/wp-content/uploads/8b2.jpg

سوئیس

کشور سوئیس طبق مقررات مواد غذایی منتشر شده توسط وزرات امور داخلی خود (EDI) که در ماه می۲۰۱۷ اجرا گردید در بند ۶۷ تحت عنوان الزامات محصولات آسیاب به معرفی سه نوع آرد با خاکستر ماده خشک متفاوت میپردازد. آرد سفید، نیم سفید و سبوس دار. البته برحسب نوع نیاز نامگذاری نوع آرد طبق خاکستر مانند سیستم نامگذاری آلمان میباشد. در جدول ۲ حدود مجاز انواع آردهای متداول در کشور سوئیس ذکر گردیده است.

http://negashteh.com/wp-content/uploads/8b3.jpg

ایتالیا

طبق بخش اول قانون تجدیدنظر تولید و فروش محصولات آسیابی که در سال ۲۰۰۱ مورد تجدیدنظر قرار گرفت محصولات آردی باید بر اساس ویژگیهای جدول ۳ تولید گردند. حداکثر رطوبت مجاز در انواع آرد طبق استاندارد ایتالیا ۱۴.۵ درصد میباشد.

http://negashteh.com/wp-content/uploads/8b4.jpg

فرانسه

در این کشور به دلیل اینکه میزان خاکستر بجای (میلی گرم) در هر ۱۰ گرم آرد سنجیده میشود اعداد ارائه شده جهت نامگذاری آرد با ضریبی ۱۰ برابر کوچکتر از نامگذاری آلمان ارائه میگردند. حداکثر رطوبت مجاز در انواع آرد طبق استاندارد فرانسه ۱۶ درصد میباشد.

http://negashteh.com/wp-content/uploads/8b5.jpg

اتریش

در کشور اتریش از استاندارد آلمان استفاده نمی شود. در این کشور بصورت عام اندازه دانه بندی هم مورد توجه میباشد.

http://negashteh.com/wp-content/uploads/8b6.jpg

چک/اسلواکی

در جمهوری چک متداول است نوع آرد بجای خاکستر نوع آرد را با نامگذاری بر اساس زبری محصول مشخص نمایند، هرچند گاهی از سیستم عددی هم استفاده میگردد ولی روشی مرسوم نیست.

http://negashteh.com/wp-content/uploads/8b7.jpg

دیگر کشورها

کشورهای مختلف دیگر استانداردهای نامگذاری متفاوتی دارند. برخی کشورها مانند ایالات متحده و انگلستان نیز استاندارد عددی تعریف شده و مشخصی برای آرد نداشته و آرد را برحسب سفارش مشتری تولید و میزان خاکستر، پروتئین و سایر مشخصات آن را روی لیبل همراه با محصول ارائه مینمایند.

http://negashteh.com/wp-content/uploads/8b7.jpg

مقایسه انواع نام گذاری

در جدول ذیل سعی گردیده انواع آردهای تولیدی کشورهای مختلف بر اساس شباهت خصوصیات با یکدیگر دسته بندی گردد. هرچند بدلیل اینکه خصوصیات این آردها بطور جزئی با یکدیگر متفاوت هستند نمی توان بطور دقیق به یکسان سازی صورت گرفته در این جدول استناد نمود اما با استفاده از این اطلاعات میتوان دید مناسبی از شباهت آردهای با نامگذاریهای متفاوت در سطح دنیا با یکدیگر بدست آورد.

 

نظرات کاربران (83)

In NDM, transfer to sulfonylurea therapy is less effective in older patients finasteride 5mg no prescription cheap

1402/05/16

Start your testing, do IUI for 3 cycles and then see where it takes you viagra buy Helidac is an over the counter medicine used to treat the symptoms of Diarrhea, Gas, Upset Stomach, Indigestion, Heartburn, Nausea, Traveler s Diarrhea, and Helicobacter Pylori

1402/05/01

cheapest cialis generic online 05 mg ml propidium iodide Sigma P5264 for 1 h on ice

1402/04/06

If successful, the resulting embryo s is allowed to develop over the course of a few days cialis generic online The key achievement of the strategy is to develop a strong commitment by the industry to develop a UK supply chain together with ambitious plans to deliver it

1402/02/29

Objective Develop a rat model for the evaluation of estrogenic agents on estrogen deficiency induced changes in thermoregulation buy cialis 20mg However, based on our current results, a predictive power calculation indicates that the chance that a fully accrued trial would have found a statistically significant benefit in DFS for patients who received axillary clearance was less than 3

1401/12/16

Curr Ther Res 2000; 61 7 435- 42 canadian pharmacy cialis

1401/12/11

key buy zithromax online He will take office as President Elect during the ASCO Annual Meeting in Chicago in June 2015

1401/12/06

tolmetin increases levels of pralatrexate by decreasing renal clearance alcohol and zithromax

1401/11/26

priligy for sale We tried our first round of IUI in late December and a second one in late January

1401/11/16

can you buy cialis online Michal, USA 2022 06 28 06 34 11

1401/11/14

Adenomyomatous polyp of the uterus Report of an autopsy case and review of the literature clomid vs nolvadex pct Before the women started hormonal therapy, the researchers asked them what they thought about taking hormonal therapy and what kinds of side effects they expected to have

1401/11/10

Uptake of tamoxifen is low in clinical practice cheap priligy Late signs include overt signs of sepsis, shock, hypotension, tachycardia, fever, tachypnea, and organ dysfunction

1401/11/10

First, we could not directly assess the loss of female worm fertility and adult worm viability post treatment buying cialis generic The bazedoxifene in this product may help decrease this risk

1401/11/09

A model summarizing the developmental pathways of AH is described best site to buy priligy The importance of Shaozhou need not be mentioned, but the aid of Hezhou is because they are afraid that it will fall, and Best For Men planned parenthood centers the Han army will come east and attack from both sides

1401/11/08

Urinary tract infections occurred more frequently in female patients buy cialis generic online yoga for high blood pressure pdf Rogge smiled awkwardly, and said to him Your Highness, what was so funny just now

1401/11/07

Motile but nonprogressive movement is seen with slow, sluggish, or weak forward movement Mortimer, 1994 chlomid nolvadex supplier

1401/11/07

purchase cialis online cheap Of the evaluated agents, N acetylcysteine significantly decreased the risk for contrast induced nephropathy compared with saline alone relative risk, 0

1401/11/06

interesting stromectol stock Anastrozole induced liver injury after a prolonged latency a very rare complication of a commonly prescribed medication

1401/11/05

buy generic cialis Social class, and its accompanying markers, is still important in British life

1401/09/29

Food of young of the year lake trout Salvelinus namaycush in Presque Isle Harbor, Lake Superior what is priligy

1401/09/26

Follow agency policy regarding flushing amount z pack over the counter Weston fmVLOuuZAgHjFCOrk 6 18 2022

1401/09/24

This is the first study that shows unambiguously that inducible human endothelin 1 overexpression will result in blood pressure elevation in mice and clearly demonstrates in this genetically engineered mouse the hypertensive effects of endothelin 1 mediated by endothelin ET type A receptors tamoxifen male side effects

1401/09/21

arimidex vs tamoxifen Objective To define the optimum tamoxifen dose for reducing bicalutamide CASODEX 150 mg monotherapy induced breast events ie, gynaecomastia or breast pain or both without compromising disease control

1401/09/19

stromectol for animals oxcarbazepine will decrease the level or effect of methylprednisolone by affecting hepatic intestinal enzyme CYP3A4 metabolism

1401/09/01

ordering tamoxifen and clomid Toxicity likely stems from the fact that ABC transporters also serve important roles in healthy cells, Dr

1401/09/01

Extradition is the process of arresting and returning a fugitive from one state to another state or country buy doxycycline 100mg Wakeling AE, Dukes M, Bowler J A potent specific pure antiestrogen with clinical potential

1401/08/29

levitra fake gabapentin Look no further than Macy s for a snapshot of the consumer lasix for edema You are fully responsible for paying for your prescriptions at the pharmacy at the time of service, but will be entitled to receive a discount from pharmacies in accordance with the specific pre negotiated discounted fee schedule

1401/08/29

However, because drugs affect each person differently, we cannot guarantee that this list includes all possible dosages can you buy priligy in usa Oger E 2000 Incidence of venous thromboembolism a community based study in Western France

1401/08/21

Staff Highlight Mario Javalera Sanchez Facility Thermal System Piping Superintendent nolvadex cream 2000 Jul; 74 4 5 249 56

1401/08/17

he told reporters stromectol demodex In addition, acetaldehyde A known carcinogen formed when alcohol is metabolized

1401/08/04

lasix for chf Denardo DG, Johansson M, Coussens LM

1401/07/16

Дом дракона 7 серия Дом дракона 7 серия Дом Дракона 7 Серия

1401/07/09

Фильмы музыка сериалы онлайн

1401/07/09

Heat treatment prior to testing allows detection of antigen of Dirofilaria immitis in feline serum. taking doxycycline with food

1401/06/26

Age of people who have Ectopic pregnancy when taking Clomid. cheap online nolvadex Overall, the clinic is run pretty well.

1401/06/23

It was a lot to absorb since I was just starting this process. will clomid help deca dick May 28, 2018 at 1 35 pm.

1401/06/19

It too relaxes and opens the blood vessels within the penis which increases blood supply buy cialis viagra

1401/06/16

cialis online without 0 Hypertension, n Yes 274 27

1401/06/14

Things like blurred vision, flushing, diarrhea, indigestion, nausea, cough, stomach pain, dizziness, ringing in the ears, chest pain, hives or rash, difficulty breathing or swallowing, headaches, or blistering or swelling of the face have all been reported, and if you experience any of these you should talk to a healthcare professional priligy tablets price

1401/06/12

, came with a colorful usage guide buy cialis viagra Which Medication Works Faster

1401/06/10

Nolvadex Uk Paypal buy stromectol pills cheap Viagra Online Reputable

1401/05/25

Buy Deltasone Without Prescription generic cialis from india Propecia Cialis

1401/05/14

Doxycycline cialis 40 mg

1401/05/05

Acheter Priligy Thaр“р‡lande https://newfasttadalafil.com/ - generic name for cialis Levitra Generico In Contrassegno Tlfjxs Cialis AG A HCO Bicarbonate concentration AG B HCO Bicarbonate concentration AG C HCO Bicarbonate concentration c. https://newfasttadalafil.com/ - Cialis

1401/03/16

https://newfasttadalafil.com/ - Cialis On Line Macrobid Jzinvg buy cialis generic online cheap Oqvdgh Txzaqa levitra purchase usa https://newfasttadalafil.com/ - Cialis Cialis Kamagra Sildenafil Whcpwy

1401/03/14

Cialis Canada Clyixy can i buy plaquenil in tijuana

1400/11/27

Jaklum Viagra Sur Internet Danger hydroxychloroquine purchase online

1400/11/12

Efficacy of tadalafil in Egyptian and Turkish men with erectile dysfunction. Vqxbiu how to order prednisone for a dog

1400/11/04

pharmacie prix du medicament levitra duttrort cialis paris

1400/11/03

lasix for water retention lasix action lasix common side effects

1400/10/28

us pharmacy selling kamagra green kamagra oral jelly precio de kamagra en farmacia

1400/10/12

Viagra E Stimolanti

1400/09/29

fincar finasteride online canada

1400/09/29

Zithromax Cost At Publix

1400/09/29

Cialis Come Assumerlo

1400/09/28

azithromycin for chlamydia

1400/09/28

Cheapest Pharmacy For Viagra

1400/09/19

is gabapentin a narcotic

1400/09/19

viagra o levitra

1400/09/18

hydroxychloroquine medicine

1400/09/15

zithromax dose for chlamydia

1400/09/15

neurontin nur

1400/09/15

plaquenil manufacturer coupons

1400/09/14

Buy Primatene Mist Canada

1400/09/14

Cout Levitra 10 cialis 20mg for sale

1400/08/30

Que Es Viagra Soft

1400/08/22

precio de viagra en farmacia

1400/08/20

prednisone weight gain

1400/08/19

furosemide hyperkalemia

1400/08/19

Purchase Cialis From Canada

1400/08/18

Priligy

1400/08/16

Liver Damage Propecia

1400/08/14

Cialis Farmacia Espana

1400/08/13

Cephalexin And Mrsa

1400/08/12

cialis one aday

1400/08/12

Albuterol Without Prescription

1400/08/11

Propecia

1400/08/11

where to buy stromectol without prescription

1400/08/11

target pharmacy viagra

1400/08/11

Cialis

1400/08/10

Viagra

1400/08/10

buy cheap cialis online

1400/08/09

Cialis Und Seine Wirkung

1400/08/07

دیدگاه خود را بنویسید
نام:
ایمیل:
دیدگاه:
ارسال